Skip to main content

Meer over onze kinderopvang en de mogelijkheden

de wei 1

Doelstelling

Het doel van kinderopvang "De Wei" is het bieden van kleinschalige kinderdagopvang in een huiselijke sfeer, waar kinderen tussen 0 en 4 jaar zich veilig en prettig voelen. De omgeving bestaat uit het gezin, familie en vriendjes, school, clubs, de cultuur waarin het kind opgroeit etc. Voor het kind, dat een gedeelte van zijn tijd bij een gastouder doorbrengt, vormt dit een belangrijk onderdeel van zijn omgeving. Daarmee levert de opvang een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De individuele ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en begeleid. Door de kleinschaligheid is er voldoende ruimte om wat meer individuele aandacht te geven. Dit is zeer belangrijk voor een kind.

Kinderopvang "De Wei"?

de wei 2

In mijn kinderopvang "De Wei" bied ik opvang aan maximaal 5 kinderen tegelijk in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang is zeer geschikt voor baby's en kinderen (van 0 tot 4 jaar). 
We beschikken over een perfecte speelruimte binnen én heel veel ruimte buiten zodat er met elk weertype volop gespeeld kan worden op bijvoorbeeld de speeltoestellen of gewoon lekker te ravotten.
Voor het buiten spelen maken wij onder andere gebruik van een grote besloten wei van wel 1500m2.

Het grote voordeel van "De Wei" is dat er altijd dezelfde leidster aanwezig is. De kinderen spelen in een aangepaste ruimte, ze krijgen een vast dagritme, regelmaat en duidelijkheid en dat alles in een huiselijke omgeving. Het dagritme wordt afgewisseld met momenten van rust en activiteiten. Op vaste tijden eten, slapen en spelen is vooral voor kleine kinderen natuurlijk heel belangrijk. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Met andere woorden het kind als uniek individu staat centraal. Regels mogen namelijk nooit de spontaniteit van kinderen negatief beïnvloeden. 

Mijn houding naar de kinderen toe is open, luisterend en liefdevol. Luisteren wat de kinderen verbaal en non-verbaal te vertellen hebben. Het kind serieus nemen en zeker in zijn waarde laten. Ik zal het kind hiervoor alle tijd en ruimte geven die het nodig heeft. 
De ouders zijn de hoofdopvoeders. De gastouder heeft een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Daarom is het heel belangrijk om tot een goed vertrouwen en afstemming te komen tussen de opvoedingssituatie thuis en die in de kinderopvang.

Openingstijden

de wei 3Kinderopvang "de Wei" is 45 weken per jaar open.

Maandag : van 7:30 tot 18:00 uur
Dinsdag : van 7:30 tot 18:00 uur
Woensdag : van 7:30 tot 18:00 uur
Donderdag : van 7:30 tot 18:00 uur
Vrijdag

: wekelijkse sluitingsdag

Vakantie : 1 week in de meivakantie
: 3 weken in juli/augustus
: 1 week herfstvakantie
: 1 week met de kerstvakantie

Vrije dagen 

: maandag en dinsdag en woensdag met carnaval
: de reguliere en erkende feestdagen.

 

Flexibele opvang en extra's

 • De kindplaatsen zijn per uur in te kopen met minimum van 4 aaneen gesloten uren per week.
 • In overleg is tijdelijke opvang mogelijk, bijvoorbeeld als de vaste oppas van uw kind tijdelijk niet kan oppassen.
 • In overleg is het ruilen van dagen mogelijk.
 • Als een kind een keer niet komt, kan deze dag worden ingehaald.
 • In overleg kunt u tijdelijk of eenmalig uw kind een dag extra brengen.
 • Natuurlijk kan in overleg ook andere flexibiliteit geboden worden.

 

Verjaardagen

de wei 4

De verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk gevierd.
De jarige mag uitdelen en er wordt echt een feest van gemaakt waarbij de jarige die dag het stralende middelpunt zal zijn.

 

Kennismaking

Wilt u met mij en de opvang kennismaken, dan kan dit altijd vrijblijvend. In het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie over het doel, de werkwijze en de dagelijkse gang van zaken. Tevens krijgt u een rondleiding. Als de ouders besluiten om hun kind door "De Wei" te laten opvangen, vindt er een intakegesprek plaats. Dit gesprek gaat met name over de afstemming tussen de opvoeding die thuis plaatsvindt en de opvoeding binnen de opvang. Het kind staat centraal tijdens dit gesprek. Er wordt een checklist met gegevens nagelopen waarin de volgende gegevens vermeld worden:

 • gegevens gezin;
 • medische gegevens;
 • informatie over voeding;
 • slaapgedrag;
 • huilen;
 • spel;
 • ontwikkeling van het kind;
 • concrete afspraken (m.b.t. eigendommen, breng- en haaltijden, facturering etc.).

 

Wenperiode

de wei 5

Voor het laten wennen van het kind aan een nieuwe leefomgeving en leefsituatie is een nauwe samenwerking tussen de ouders en mij heel belangrijk. Vertrouwen staat hierin centraal. Ook een kind kan aanvoelen dat er een wederzijds vertrouwen is tussen de ouders en mij. "De Wei" kiest ervoor om twee wenmomenten uit te trekken voor het kind. De wendagen vinden plaats, indien mogelijk, voor de contractdatum. Tijdens de eerste wendag komt u, samen met uw kindje een uurtje bij "De Wei". Op de tweede wendag blijft uw kind zonder u, een dagdeel. Het kind leert die dag dat het zonder ouder in het kinderopvang "De Wei" blijft. Hierbij is het heel belangrijk dat de ouder en het kind duidelijk afscheid nemen en dat aan het kind wordt verteld dat het 's middags of 's avonds weer opgehaald wordt. Dit geeft het kind een bepaald vertrouwen en houvast.

De wenperiode bij "De Wei" houdt in feite in dat ik me over nieuwe kinderen meer ontferm. Het kind komt namelijk tijdens de eerste bezoekjes in aanraking met anderen kinderen, nieuwe materialen (ander speelgoed), een andere "oppasmoeder" en een andere fysieke leefomgeving. Ook in deze, voor het kind compleet andere situatie, zal het zich veilig en geborgen moeten voelen. Dit heeft extra tijd maar vooral extra aandacht nodig die ik het kind tijdens de wenperiode zal geven.

Niet alleen het kind maar zeker ook de ouders dienen het vertrouwen te hebben in mij als het gaat om de opvoeding van hun kind. De ouders mogen daarom met name tijdens de wenperiode maar zeker ook daarna, altijd contact met mij opnemen als zij dat willen. Het mag namelijk nooit als vreemd ervaren worden dat een ouder, vooral in het begin van de opvang, zich druk maakt over het kind.

 

Oudercontacten

In kinderopvang "De Wei" wordt er gestreefd naar een open contact met de ouders. Dit contact is belangrijk ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Alles gaat in overleg, u bent tenslotte de eindopvoeder. Er wordt geprobeerd om tot een gezellige en open sfeer te komen met de ouders door de groepsgebeurtenissen te vertellen, informatie te delen over het kind en dat ouders met vragen en/of onduidelijkheden zich tot mij wenden. Dit laatste ook op het moment dat de ouders het niet eens zijn met een bepaalde manier van aanpak of werkwijze. Op deze manier wordt de opvang binnen het kinderopvang "De Wei" alleen maar op een positieve wijze be�nvloed. U kunt altijd een gesprek aanvragen als u ergens mee zit of als u vragen heeft. Het tijdig bespreken van een probleem is van groot belang. Dit alles draagt bij aan een goede vertrouwensrelatie tussen u en mij, wat natuurlijk het kind ten goede komt.

 

Plaatsing

de wei 6Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de datum van plaatsing, dagen en uren vastgelegd. Het tweede kind in het gezin komt boven aan de wachtlijst te staan als het eerste kind al een plaatsje bij mij heeft. Geeft u twee kinderen tegelijk op dan zal ik ervoor zorgen dat ze ook tegelijk bij ons terecht kunnen.

 

Brengen/Halen

De verantwoordelijkheid voor het brengen en halen van de kinderen ligt bij u als ouder. Ik stel het op prijs dat u van te voren aangeeft als uw kind op een ander tijstip gebracht of gehaald wordt dan is afgesproken. Ook als het kind door iemand anders gebracht of gehaald word wil ik dat graag weten. Diegene moet zich kunnen legitimeren. Zonder bericht kan ik het kind niet meegeven.

 

Afmelden/Ziekmelden

Als een kind te ziek is om te komen of om een andere reden niet komt, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ziektedagen worden in rekening gebracht. Wanneer uw kind ziek is overleg ik met u en al naar gelang de ernst van de situatie wat het beste is voor uw kind. Samen bepalen we dan of uw kind wel of niet kan komen.

 

Voeding

de wei 7De broodmaaltijd en het fruit worden door kinderopvang "de Wei" verzorgd.
Deze kosten zijn in de prijs inbegrepen.
Er wordt op vaste tijden gegeten. Dat ziet er als volgt uit:

 • Rond 9:30uur - fruit;
 • Rond 11:30 uur - broodmaaltijd;
 • Rond 14.30 uur - tussendoortje, dit kan bestaan uit: koek, yoghurt, fruit;
 • Tijdens de vaste eettijden maar ook tussendoor wordt er drinken aangeboden (melk, sap of water);
 • De flesvoeding of eventuele andere speciale voeding moet door u zelf meegebracht worden.

 

Kleding

U kunt reserve kleren meegeven. Zodat ik uw kind indien nodig kan omkleden/verschonen (ik heb altijd reserve kleding in huis). Luiers dienen wel meegebracht te worden.

 

Verzekering

Ik ben voor aansprakelijkheid en ongeval verzekerd. Het is echter wel wenselijk, dat u een eigen WA-verzekering heeft.

 

Beëindigen van de opvang/Opzegtermijn

de wei 9Indien u besluit de opvang te stoppen, geldt er een opzegtermijn van twee maanden. Dit in verband met plaatsing van nieuwe kinderen.
In geval van bedrijfsopvang dient u zich tevens af te melden bij uw werkgever.

 

Betalingen en termijnen

Het maandelijks te betalen bedrag wordt als volgt berekend;

 • De uren stuur ik door naar het gastouderbureau en zij verrekenen de uren.
 • Het bedrag wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.
  Extra opvang of meer uren van die maand worden dan ook verrekend.
 • Kinderopvang is aftrekbaar van de belasting.
 • Verder documentatie kunnen wij u verstrekken.

 

Achterwacht

Omdat het hier om kleinschalige kinderopvang gaat in een huiselijke sfeer is er sprake van één vaste leidster. Alleen in noodgevallen en bij ziekte zal ik vervangen worden door een vaste invalkracht, Esther.

 

Slotwoord

de wei 8Met deze informatie hoop ik dat ik u al een beetje duidelijk heb kunnen maken hoe het er in mijn kinderopvang "De Wei" aan toe gaat.
Hopelijk bent u enthousiast geworden na het doornemen van deze informatie en overweegt u om een kijkje te komen nemen. Heeft u interesse om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen, bel me dan gerust.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen (zie contact).

Met vriendelijke groeten,  Irma Thewissen